چرا بوشهر

استان بوشهر هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت می باشد. این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس و وجود ذخایر نفت و گاز پارس جنوبی و شمالی و همین­طور وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیت راهبردی و اقتصادی بالایی  برخوردار است‎‎؛ به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.

وجود قابلیت ها و توانمندیهایی نظیر موقعیت ویژه جغرافیایی،سواحل طولانی با دسترسی به آب های بین المللی، همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس ، تجارب طولانی در مبادلات تجاری، دارا بودن ذخایر متنابهی از نفت در خشکی و فلات قاره و گاز در میادین گازی پارس جنوبی و شمالی، منابع غنی فرآورده های دریایی و امکان پرورش آبزیان، قابلیتهای مختلف بخشهای کشاورزی،منابع و ذخایر معدنی و جاذبه های گردشگری جایگاه ویژه ای به این استان در پذیرش و شکل گیری سرمایه گذاریها در بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی داده است.

چرا نمایشگاه بین المللی بوشهر

استان بوشهر هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت می باشد. این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس و وجود ذخایر نفت و گاز پارس جنوبی و شمالی و همین­طور وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیت راهبردی و اقتصادی بالایی  برخوردار است‎‎؛ به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.

وجود قابلیت ها و توانمندیهایی نظیر موقعیت ویژه جغرافیایی،سواحل طولانی با دسترسی به آب های بین المللی، همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس ، تجارب طولانی در مبادلات تجاری، دارا بودن ذخایر متنابهی از نفت در خشکی و فلات قاره و گاز در میادین گازی پارس جنوبی و شمالی، منابع غنی فرآورده های دریایی و امکان پرورش آبزیان، قابلیتهای مختلف بخشهای کشاورزی،منابع و ذخایر معدنی و جاذبه های گردشگری جایگاه ویژه ای به این استان در پذیرش و شکل گیری سرمایه گذاریها در بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی داده است.

Gmapp - چرا بوشهر

اطلاعات موقعیت ما

 

  • مساحت کل:۱۲هکتار
  • فضای نمایشگاهی سر پوشیده :۸۰۰۰مترمربع
  • فضای باز نمایشگاهی: ۱۰۰۰۰مترمربع
  • فضای اداری و خدماتی: ۱۲۰۰مترمربع
  • فضای تفریحی و رفاهی:۲۸۰۰مترمربع
  • فضای پارکینگ جهت استفاده بازدید کننده:۱۴۰۰۰مترمربع
  • فضای پارکینگ جهت  مشارکت کنندگان نمایشگاهی:۲۰۰۰مترمربع