Namvar 12 - پیام مدیر عامل

نمایشگاهها با کارکردی چند بعدی ، تنها واسطه ای هستند که خریداران را به طور مستقیم به سمت تولیدکنندگان و شرکتها هدایت و امکان معرفی ظرفیتها را در سطح ملی و فراملی ایجاد میکنند. لذا بر آنیم با برگزاری رویدادهای تخصصی،به معرفی ظرفیتهای استانی بپردازیم.

یکی از بزرگترین و مهمترین ظرفیتهای موجود ،تولید و پرورش آبزیان است که استان بوشهر جایگاهی ویژه را در این بخش به خود اختصاص داده است.
امسال با بهره گیری از توانمندیهای موحود ،اولین رویداد تخصصی در زمینه آبزیان و صنایع وابسته را برگزار خواهیم کرد .

از دیگر برنامه های پیش روی مرکز نمایشگاهی بوشهر،معرفی و جایگاه یابی توان فعالیتهای دانش بنیان است در سالی که به دستور مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است.

با استفاده از موقعیت استراتژیک بوشهر در منطقه و معرفی توانمندیهای این استان ،مرکز نمایشگاهی بوشهر را به هاب منطقه تبدیل خواهیم کرد.

حسین نامور
مدیرعامل