ارسال پیام

آدرس

کیلومتر ۴ جاده بوشهر-برازجان جنب منطقه ویژه اقتصادی

تلفن

۰۷۷۳۳۴۵۳۳۴۵-۹

فکس

۰۷۷۳۳۴۵۳۳۶۰

ایمیل

info@bushehr-fair.com

«:: ارسال نظرات با پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۰۲۵۵۱۰ ::»