مهرداد ابراهیمی

مهرداد ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

حسین نامور

حسین نامور

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

خورشید گزدرازی

خورشید گزدرازی

رییس هیئت مدیره

سازمانی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر - اعضای هیئت مدیره